VII Zjazd Delegatów Związku Weteranów i Rezerwistów WP Województwa Dolnośląskiego

 

13 marca 2017 r. we Wrocławiu odbył się VII Zjazd Delegatów Związku Weteranów
i Rezerwistów WP Województwa Dolnośląskiego. Po wprowadzeniu sztandaru, odśpiewaniu hymnu państwowego i uczczeniu chwilą ciszy pamięci 62 członków naszego Związku, którzy odeszli na Wieczną Wartę, prezes Zarządu Dolnośląskiego płk mgr Krzysztof MAJER przywitał delegatów i zaproszonych gości.

Przywitano: kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari - mjr Witolda SOKOŁOWSKIEGO z Wrocławia i kpt. Juliana LECHA ze Świebodzic, a następnie Katarzynę MIRONIAK - asystentkę Poseł do Parlamentu Europejskiego Lidii GERINGER de OEDENBERG, hm. Krystynę KIJEWSKĄ - instruktorkę Hufca ZHP Wrocław, Bronisławę BACHÓR - działaczkę Związku Sybiraków i ZKRPiBWP w Złotoryi, dr Tadeusza SAMBORSKIEGO - członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Marka DYDUCHA - radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, przewodniczącego RD SLD, Dominika KŁOSOWSKIEGO - wicedyrektora Departamentu Spraw Społecznych DUM, sekretarza RM SLD, płk Wojciecha OLENDERKA - wiceprezesa Zarządu Głównego, prezesa Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP, płk Ryszarda WOŹNIAKA - wiceprezesa Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa, płk Mariana DĄBROWSKIEGO - prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy WP, Andrzeja MORDELA - prezesa Zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, ppor. ZS Marka ALEKSANDROWICZA – rzecznika prasowego Komendy Głównej Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP, gen. bryg. DS Aleksandra PODOLSKIEGO - sekretarza Zarządu Okręgowego Towarzystwa Wiedzy Obronnej, Regenta UPUM, Mariana FORNALSKIEGO - wiceprezesa Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, Starszego Cechu Rzemiosł Budowlanych, ppłk DS Jarosława WIKIERĘ - przewodniczącego Krajowej Rady Kongregacji Przemysłowo-Handlowej OIG, hm. Rafała ĆWIKOWSKIEGO - instruktora Hufca ZHP Wrocław, dr Norberta WÓJTOWICZA - historyka, członka Rady Naukowej periodyku „Ilustrowany Magazyn Wojskowy Armia”. Na protokolantów powołał kpt. żegl. Ryszarda ZŁOCIŃSKIEGO i mjr mgr Wacława NOWAKA. Zaproponował wybrać robocze Prezydium Zjazdu w składzie: por. mgr Ryszard LEPAROWSKI, płk mgr Krzysztof MAJER i ppor. dr inż. Józef SOWA. Przewodnictwo obrad objął kol. Ryszard LEPAROWSKI. Przyjęto porządek i regulamin obrad naszego zjazdu, wybrano Komisję Mandatowo-Wyborczą oraz Komisję Uchwał i Wniosków.

 

Następnie wręczono wiele odznaczeń i wyróżnień.

 

Po serdecznych gratulacjach dla odznaczonych i wyróżnionych referat sprawozdawczy przedstawił prezes Zarządu Dolnośląskiego kol. Krzysztof MAJER, a sprawozdanie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej jej przewodniczący kol. Janusz FUKSA. W wielowątkowej dyskusji głos zabrali: Tadeusz SAMBORSKI, Katarzyna MIRONIAK, Marian FORNALSKI, Marek DYDUCH, Ryszard WOŹNIAK, Wojciech OLENDEREK, Marian DABROWSKI, Ryszard OLESZKIEWICZ, Adolf SITARZ, Jerzy KORWIN-MAŁACZYŃSKI, Jan WOŹNICZAK. Przewodniczący Komisji Mandatowo–Wyborczej kol. Zbigniew SZPARKOWSKI przedstawił protokół, stwierdzający prawomocność naszych obrad. Na wniosek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej jednomyślnie udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Wojewódzkiemu. W głosowaniu jawnym dokonano wyboru władz, które się ukonstytuowały się w składzie Zarząd Dolnośląski: prezes płk mgr Krzysztof MAJER, wiceprezesi ppłk dr Józef FRĄCZEK i por. mgr Ryszard LEPAROWSKI, sekretarz ppor. dr inż. Józef SOWA, st. chor. szt. Andrzej NAWROT, członkowie Prezydium st. sierż. Michał SABADACH i kpt. mgr Bronisław TURCZANIK, członkowie Zarządu: kpt. mgr Bogdan BEZEG, sierż. Waldemar CHABIOR, kpr. Roman KARPIAK, st. mar. Stanisław KOWALSKI, chor. Bronisław KRÓL, chor. inż. Zbigniew KURSA, kpt. Julian LECH, st. chor. szt. Jerzy NAGODA, st. sierż. mgr Henryk PAWŁOWSKI, ppłk mgr Ryszard OLESZKIEWICZ, kpr. pchor. mgr Stanisław PRZYBYLSKI, st. mat Jerzy SZCZEŚNIAK, st. kpr. Jan WĘGRZYN, kan. Jan WOŹNICZAK, st. sierż. mgr Zbigniew ZANIEWSKI, szer. Marek ZATORSKI, kpt. żegl. Ryszard ZŁOCIŃSKI, płk mgr inż. Aleksander ZUBALSKI; Wojewódzka Komisja Rewizyjna: przewodniczący kpt. dr inż. Janusz FUKSA, wiceprzewoniczący płk dypl. Marian REINBERGER, członkowie: por. mgr inż. Jerzy HERMAN, st. chor. Marek PIEKARSKI, mjr mgr Janusz SZMOŁDA. Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów: kpt. mgr Bogdan BEZEG, por. mgr Ryszard LEPAROWSKI, płk mgr Krzysztof MAJER, st. chor. szt. Jerzy NAGODA, st. sierż. Michał SABADACH, st. mat Jerzy SZCZEŚNIAK, kan. Jan WOŹNICZAK, szer. Marek ZATORSKI, płk mgr inż. Aleksander ZUBALSKI, płk mgr Zbigniew ŻUROWSKI. Przewodniczący Komisji Uchwał i Wnosków sierż. Waldemar CHABIOR przedstawił kierunki działań związkowych na lata 2017-21 oraz wnioski, które przyjęto jednomyślnie. Na zakończenie kol. Krzysztof MAJER podziękował za wybór i wyraził nadzieję, że w nadchodzącej kadencji będziemy utrzymywać wysoki poziom działalności programowo-organizacyjnej. Warto podkreślić, że w trakcie obrad zostało zaprezentowanych ponad tysiąc zdjęć ilustrujących naszą pracę w minionych czterech latach.

 

Z żołnierskim pozdrowieniem

płk /s/ mgr Krzysztof MAJER

 

Foto: Bogdan BEZEG, Marek CEMBRZYŃSKI, Waldemar CHABIOR, Jan DRAJCZYK, Marek DYDUCH, Andrzej NAWROT, Józef SOWA

 

 

NASI PARTNERZY

Wrocławski Centrum Rozwoju Społecznego

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB