S T A T U T

ZRZESZENIA WETERANÓW DZIAŁAŃ POZA GRANICAMI PAŃSTWA

 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

1.                  Stowarzyszenie nosi nazwę Zrzeszenie Weteranów Działań poza Granicami Państwa, w dalszej części statutu  zwane Zrzeszeniem. Siedzibą Zrzeszenia jest miasto Wrocław.

 2.                  Zrzeszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dopuszcza się również możliwość prowadzenia działalności  poza granicami państwa polskiego w ramach współpracy z organizacjami mającymi podobne cele.

 3.                  Zrzeszenie zawiązane jest na czas nieoznaczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej , przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach ( j.t. Dz.U.2015, poz. 1393 z póź. zmianami) oraz niniejszego statutu.

 4.                  Władze Zrzeszenie mają prawo używania własnych pieczęci i odznak zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

§ 2

1.                  Zrzeszenie jest dobrowolną, demokratyczną, samorządną i trwałą organizacją, skupiającą w swych szeregach obywateli polskich oraz cudzoziemców  mających pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawionych praw publicznych, propagujących idee utrwalania pokoju i  bezpieczeństwa.

2.                  Członkowie Zrzeszenia mają równe prawa i obwiązki, a ich wzajemne stosunki  oparte są na zasadach życzliwości, szacunku i pomocy.

 3.                  Zrzeszenie  zachowuje w swej działalności statutowej neutralność polityczną
 i tolerancję światopoglądową.

§ 3

 Zrzeszenie  opiera swoją działalność  na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

§ 4

 Zrzeszenie na mocy uchwały Zarządu może należeć do organizacji międzynarodowych oraz być członkiem związku stowarzyszeń, federacji, jeżeli cele
i metody działania tych organizacji nie pozostają w sprzeczności z prawem polskim
i statutem Zrzeszenia.

 CELE  ZRZESZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 

§ 5

Celami Zrzeszenia są:

a.                  działanie na rzecz integracji środowiska weteranów działań poza granicami państwa,

b.                  reprezentowanie weteranów  członków Zrzeszenia przed władzami publicznymi i ochrona ich interesów,

c.                  działanie na rzecz poprawy warunków socjalno-bytowych członków Zrzeszenia i ich rodzin,

d.                 kultywowanie wśród społeczeństwa, a zwłaszcza młodzieży szkolnej tradycji oręża polskiego, a także upamiętnianie miejsc historycznych oraz osób z nim związanych,

e.                   współpraca z resortem Obrony Narodowej, w zakresie celów stojących przed Zrzeszeniem;

f.                    współpraca i współdziałanie z międzynarodowymi organizacjami mającymi podobny charakter i cele;

g.                   umacnianie koleżeńskich więzi oraz wzajemnego szacunku w środowisku weteranów

h.                   ochrona czci, honoru i godności weteranów misji;

i.                    organizowanie w porozumieniu z dowództwami polskich kontyngentów wojskowych, pomocy dla ludności na obszarze mandatowym misji;

j.                    udzielanie wsparcia i pomocy finansowej oraz materialnej weteranom będącym w trudnej sytuacji materialnej oraz ich rodzinom;

 

 §6

1.                  Zrzeszenie  realizuje swoje cele poprzez :

a.                  organizowanie spotkań, prelekcji, konferencji naukowych, wystaw, koncertów oraz innych imprez służących integracji środowisk weteranów i kombatantów

b.                  inspirowanie członków Zrzeszenia do włączania się w działalność społeczności lokalnych,

c.                  nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z innymi stowarzyszeniami, związkami
 i organizacjami pozarządowymi zarówno w kraju jak i zagranicą

d.                 udział w międzynarodowych spotkaniach ze stowarzyszeniami w innych krajach, skupiającymi weteranów misji;

e.                  współpraca z władzami samorządowymi,

f.                   organizowanie pomocy materialnej i prawnej dla weteranów i ich rodzin oraz rodzin poległych na misjach Żołnierzy;

g.                  opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami poległych w misjach żołnierzy,

h.                   Organizowanie pomocy  humanitarnej.

1.                  Zrzeszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych
w odrębnych przepisach z zastrzeżeniem, że dochód z tej działalności jest przeznaczony na realizację celów statutowych  i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

 

 CZŁONKOWIE ZRZESZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 7

1.                  Członkami Zrzeszenia mogą być osoby fizyczne  i prawne z zastrzeżeniem, iż osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Zrzeszenia.

2.                  Zrzeszenie posiada członków:

a.                  zwyczajnych,

b.                  wspierających,

c.                  honorowych. 

1.                  Dowodem przynależności do Zrzeszenia jest legitymacja członkowska.

 

§ 8

1.                  Członkiem zwyczajnym Zrzeszenia  może być :

a.                  osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych,  która uczestniczyła lub uczestniczy w działaniach poza granicami państwa na podstawie skierowania  (misje pokojowe, stabilizacyjne, humanitarne etc) i złożyła stosowne pisemne oświadczenie woli,

b.                  członek najbliższej rodziny weterana, który stracił życie w związku z  działaniami poza granicami państwa,  

c.                  cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, spełniający warunki określone w niniejszym paragrafie pkt 1a i b,  po złożeniu pisemnej deklaracji .

1.                  Decyzję o przyjęciu członków zwyczajnych do Zrzeszenia  podejmuje Zarząd Zrzeszenia na podstawie deklaracji złożonej przez osobę zainteresowaną

§ 9

 Członkiem wspierającym Zrzeszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną  w realizacji celów Zrzeszenia. Staje się nim na podstawie decyzji Zarządu Zrzeszenia po złożeniu stosownej deklaracji.

 

§ 10

1.                  Członkiem honorowym Zrzeszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Zrzeszenia.

2.                  Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek członków Zrzeszenia.

 

§ 11

1.                  Członkowie zwyczajni Zrzeszenia mają prawo:

a.                  biernego i czynnego udziału w wyborach władz Zrzeszenia,

b.                  korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Zrzeszenia,

c.                  udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Zrzeszenie

d.                 zgłaszania wniosków co do działalności Zrzeszenia

 

1.                  Członkowie zwyczajni mają obowiązki:

a.                  brania aktywnego udziału w działalności Zrzeszenia i realizacji jego celów,

b.                  przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Zrzeszenia

c.                  regularnego opłacania składek

 

1.                  Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednakże brać udział z głosem doradczym w zebraniach Zarządu.

2.                  Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku uiszczania składek.

 

§ 12

1.                  Przynależność do Zrzeszenia ustaje w razie:

a.                  pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;

b.                  wykluczenia przez Zarząd na wniosek pisemny członków Zrzeszenia z powodu:

Ø    nieprzestrzegania postanowień statutu oraz uchwał władz Zarządu,

Ø    nie opłacenia składek za okres 2 lat,

Ø    nie uczestniczenia w pracach Zrzeszenia,

Ø    utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

a.                   śmierci członka  oraz utraty osobowości prawnej przez osobę prawną

1.                  Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do walnego zebrania członków. Uchwała walnego zebrania członków jest ostateczna

2.                  Utrata praw członkowskich powoduje utratę możliwości sprawowania funkcji we władzach Zrzeszenia. 

 

§ 13

1. Za zasługi w realizacji celów Zrzeszenia, mogą być przyznawane następujące wyróżnienia:

a.                   dyplom uznania lub list gratulacyjny;

b.                   nagroda rzeczowa;

c.                   nadanie tytułu Honorowego Członka Zrzeszenia;

2. Wyróżnienia wymienione w ust. 1 przyznaje Zarząd Zrzeszenia w drodze uchwały.

 

WŁADZE ZRZESZENIA,

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 14

Władze Zrzeszenia stanowią:

a. Walne Zebranie Członków;

b. Zarząd

c. Komisja Rewizyjna 

 § 15

1.                  Władze Zrzeszenia wybierane są podczas Walnego Zebrania Członków  bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym lub jawnym zgodnie z wolą zebranych, na podstawie stosownej uchwały.

2.                  Dopuszcza się też głosowanie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

3.                  Kadencja wszystkich władz wybieralnych Zrzeszenia trwa cztery lata.

4.                  Członkowie wybrani do władz Zrzeszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje

5.                  Uchwały władz Zrzeszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków  uprawnionych do głosowania,
chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

 

§ 16

1.                  Walne Zebrania Członków są ważne, jeżeli w pierwszym terminie uczestniczy
w nich, co najmniej połowa uprawnionych do głosowania.

2.                  Zebrania zwołane w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.

3.                  Rozpoczęcie walnego zebrania członków  w drugim terminie następuje w dniu zwołania pierwszego, pół godziny później, jeżeli w ogłoszeniu pierwszego terminu zebrania nie postanowiono inaczej.

 

§ 17

1.                  Najwyższą władzą Zrzeszenia jest Walne Zebranie Członków.

2.                  Walne Zebranie Członków  może by zwyczajne lub  nadzwyczajne.

3.                  Zwyczajne, Walne Zebranie Członków  jest zwoływane raz na cztery lata  przez Zarząd Zrzeszenia.

4.                  Termin i miejsce oraz porządek obrad Zarząd Zrzeszenia zobowiązany jest podać do wiadomości  wszystkich członków Zrzeszenia co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania. 

§ 18

1.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie.
    Jest zwoływane przez Zarząd :

a.                   z inicjatywy Zarządu wyrażonej w formie uchwały;

b.                   na wniosek Komisji Rewizyjnej;

c.                   na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

2                    Zarząd Główny w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od daty podjęcia uchwały lub otrzymania wniosków, o których mowa w ust. 1pkt. 2 i 3 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków   w celu odbycia obrad nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

 

§ 19

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków  należy:

a.                  uchwalenie statutu Zrzeszenia oraz zmian w tym statucie;

b.                  wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

c.                  uchwalenie programu i głównych kierunków działalności Zrzeszenia;

d.                 udzielenie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji rewizyjnej,

e.                  rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej

f.                   uchwalanie wysokości składek członkowskich  oraz wszystkich innych świadczeń

g.                  rozpatrywanie wniosków  i postulatów  zgłaszanych przez członków Zrzeszenia

h.                  rozpatrywanie  odwołań  od uchwał Zarządu

i.                    podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Zrzeszenia  i przeznaczeniu jego majątku 

j.                    podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

 

2. ZARZĄD GŁÓWNY

 

§ 20

1.                  Zarząd jest organem wykonawczym, który:

a.                   kieruje działalnością Zrzeszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków  oraz odpowiada przed nim za swoją pracę.

b.                  Reprezentuje Zrzeszenie na zewnątrz

1.                  Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej  jednak niż raz na kwartał.

2.                  Zarząd składa się z :

a.                  Prezesa Zarządu

b.                  Dwóch V-ce Prezesów Zarządu

c.                  Sekretarza

d.                 Skarbnika

e.                  Trzech członków Zarządu

 § 21

1.Do kompetencji Zarządu należy:

a.                   Realizowanie celów Zrzeszenia;

b.                   Kierowanie działalnością Zrzeszenia;

c.                  Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;

d.                 Sporządzanie planów pracy i budżetów;

e.                  Sprawowanie nadzoru nad majątkiem Zrzeszenia;

f.                   Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Zrzeszenia;

g.                  Reprezentowanie Zrzeszenia na zewnątrz;

h.                  Zwoływanie Walnego Zebrania Członków;

i.                    Przyjmowanie i skreślanie członków.

 3.                  KOMISJA REWIZYJNA

 § 22

1.                  Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalności  Zrzeszenia.

2.                  W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 członków Zrzeszenia, w tym jej przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.

3.                  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a.                  kontrolowanie  działalności Zrzeszenia, w tym w szczególności gospodarki finansowej i stanu opłacania składek członkowskich;

b.                   składanie wniosków z kontroli  na Walnym Zebraniu Członków

c.                  Składanie wniosków o absolutorium  dla władz Zrzeszenia

d.                 Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków

 

MAJĄTEK I FUNDUSZE ZRZESZENIA

§ 23

1.                  Majątek Zrzeszenia  powstaje z:

a.                  składek członkowskich,

b.                  darowizn, spadków i zapisów,

c.                  dochodów z własnej działalności statutowej ,

d.                 dotacji i ofiarności publicznej

e.                  dochodów z majątku Zrzeszenia

1.                  Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane  wyłącznie na rachunku  bankowym Zrzeszenia

2.                  Zrzeszenie  prowadzi gospodarkę finansową  zgodnie z obowiązującymi przepisami

3.                  Decyzje w sprawie nabywania, zbywania  i obciążania majątku Zrzeszenia podejmuje Zarząd.

4.                  Do nabywania i zbywania praw majątkowych oraz zaciągania zobowiązań w imieniu Zrzeszenia jest upoważniony Zarząd .  

 § 24

1.                  Zrzeszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według zasad określonych
w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy działalności statutowej i nie może być przeznaczony do podziału między członków  Zrzeszenia.

2.                  Zrzeszenie może otrzymać dotację, według zasad określonych w odrębnych przepisach

3.                  Majątek Zrzeszenia  przeznaczany jest na jego statutową działalność.

 

§ 25

1.                  Do ważności oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych Zrzeszenia oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie i podpisy prezesa lub wiceprezesa oraz członka zarządu.

2.                  W sprawach niemajątkowych Zrzeszenie reprezentuje każdy członek zarządu samodzielnie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 26

1.                  Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz  uchwałę o rozwiązaniu Zrzeszenia podejmuje Walne Zebranie Członków   kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania..

2.                  Zarząd Zrzeszenia jest zobowiązany zawiadomić sąd rejestrowy o zmianie statutu.

3.                  Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Zrzeszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Zrzeszenia.

4.                  W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy  ustawy Prawo o stowarzyszeniach

 

 

Członek Zrzeszenia

Członkiem Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa może być żołnierz polski, ale także funkcjonariusz Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej i innych służb, którzy w ramach misji przebywali poza granicą Rzeczpospolitej Polskiej. Członkiem wspierającym Zrzeszenie może być były lub pełniący służbę żołnierz, funkcjonariusz lub małżonek weterana, który zgodnie ze statutem został przyjęty do naszego stowarzyszenia.

Zmiany w Statucie

Wszelkie zmiany w statucie wymagają zgody większości członków Zrzeszenia Weteranów na Zgromadzeniu, które ma Statutowe uprawnienie do podejmowania decyzji

Designed by JSN and MB